องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนงานผู้สูงอายุภาคเหนือ

องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนงานผู้สูงอายุภาคเหนือ

วันที่ ๔ กค. ๕๔ องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนโครงการพัฒนากลไกและบุคคลกรด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ โดยเชิญแกนนำพื้นท่ี ๑๐ ชุมชน ปรึกษาหารือ ในการทำงานร่วมกัน โดย จะจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ศาสนธรรม เพื่อให้อาสาสมัครผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม มีความรู้ความเข้าใจ ในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาน ตลอดจนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้านและการให้ปรึกษาด้านจิตวิญญาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ตลาดจนกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมอย่างต่อเนื่อง..อินชาอัลลอฮฺ
บยย

ยบยน

งงง

ยยน

บบบ

งงง

ยยย

ลลลล
มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

http://www.muslimchiangmai.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: