กรมการปกครอง จัด โครงการสัมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วประเทศที่เชียงใหม่

กรมการปกครอง จัด โครงการสัมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วประเทศที่เชียงใหม่

ยยย

ยยยน

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๕๔  ที่โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีโครง​การสัมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหว​ัดทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๓๙ จังหวัด โดยมีนาย ทรงพล ใจกริ่ม ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภา​ยใน เป็นผู้กล่าวรายงาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าเชียงใหม่เป็นประธานเ​ปิดพิธี ในเวลา ๑๔.๐๐ ทั้งนี้ เพื่อต้องการเสริมสร้างความเข็มแข็งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ และหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากที่ ผู้ว่าราชการกล่าวเปิดโครงการ นายประดิษฐ  นิมา กรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย จังหวัดอยุธยา ได้เสนอข้อเรียกร้อง ผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรมการปกครอง ไปยังรัฐบาล โดย สรุปประเด็นได้ดังนี้  อุดหนุนงบประมาณในการจัดสร้างสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดที่ยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง  อุดหนุนงบบริหารแก่สำนักงานอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ  ควรจัดให้มีเบี้ยเลี้ยงการประชุมแก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โครงการอีหม่ามดีเด่น ปัจจุบันกระจุกอยู่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรขยายให้มีการคัดเลือกทั่วประเทศ และประเด็นสุดท้าย การจัดให้ค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของห้องพิเศษพร้อมอาหาร ครึ่งราคาให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะนำเสนอ ข้อเรียกร้องผ่านไปยังหน่วยงานระดับสูงต่อไป

        ต่อมามีการคัดเลือกประธานรุ่น ในการสัมนาในครั้งนี้ เพื่อ เป็นประธานในการดูเดือนเพื่อเข้าสู่รอมดอน โดย ได้นายเฉ็ม เหมมัน กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสขลา เป็นประธานรุ่น จากมติของคณะกรรมการอิสลามที่เข้าร่วมประชุม  การประชุม ครั้งนี้  จัดขึ้น ตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๔ กรกฏาคมนี้

บบบ

ลลล

งงง

ยยย

บบบบ

ชชชช

บขจ

นนนน

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธี

รรรร

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รรรร

งงงงงง

งงง

ยบลย

ยขจต

ประดิษฐ นิมา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและกก.อิสลามแห่งประเทศไทย เสนอข้อเรียกร้อง

ยยย

บบบ

นายเฉ็ม เหมมัน กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

บบบ

นายประดิษฐ  นิมา ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดทั้วประเทศ มอบของที่ระลึกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

http://www.muslimchiangmai.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: