Archive for July, 2011

July 12, 2011

องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนงานผู้สูงอายุภาคเหนือ

องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนงานผู้สูงอายุภาคเหนือ

วันที่ ๔ กค. ๕๔ องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนโครงการพัฒนากลไกและบุคคลกรด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ โดยเชิญแกนนำพื้นท่ี ๑๐ ชุมชน ปรึกษาหารือ ในการทำงานร่วมกัน โดย จะจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ศาสนธรรม เพื่อให้อาสาสมัครผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม มีความรู้ความเข้าใจ ในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาน ตลอดจนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้านและการให้ปรึกษาด้านจิตวิญญาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ตลาดจนกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมอย่างต่อเนื่อง..อินชาอัลลอฮฺ
บยย

read more »

Advertisements
July 12, 2011

กรมการปกครอง จัด โครงการสัมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วประเทศที่เชียงใหม่

กรมการปกครอง จัด โครงการสัมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วประเทศที่เชียงใหม่

ยยย

read more »

July 12, 2011

ภาพบรรยากาศงานพบปะมุสลิมมะฺฮฺ ครั้งที่ ๗ จังหวัดปัตตานี ๕๔

ภาพบรรยากาศงานพบปะมุสลิมมะฺฮฺ ครั้งที่ ๗ จังหวัดปัตตานี

ภาพคัดลอกมาจาก

โดย Sainurdin Nima

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.116180451807928.22921.100002479200815

ววว
มุสลิมมะฮฺ เอกภาพของประชาชาติ  วันที่ ๙-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔  ณ.สนามกีฬาอบจ.ปัตตานี จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ วิทยาลัยอิสลามศึกษาปัตตานี  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และชมรมสตรีมุสลิมปัตตานี งานนี้มีกลุ่มสตรี จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานจำนวน ๖ คน นำโดย คุณวิจิตรา  สุจริต  แห่งเครือข่ายมุสลิมมะฮฺเชียงใหม่ โดยมีสตรีทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ร่วม หนึ่งหมื่นห้าพันคน  อินชาอัลลอฮฺ สมแล้ว “มุสลิมมะฮฺเอกภาพของประชาชาติมุสลิม”

read more »