Archive for March, 2011

March 22, 2011

รองผู้ว่าเชียงใหม่ นฤมล เปิดโครงการสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ประสานงาน ตามโครงการ ขับเคลื่อนสังคม น่าอยู่แบบองค์รวม ประจำปี ๒๕๕๔
ในวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ.ห้องดอยหลวง ชั้น ๒๔ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โดยมี  นาง นฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน  ดร.สิทธินัฐ  ประพุทธนิติสาน
คณบดีคณะสังคาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรแนะนำการเตรียมพร้อมการทำงานโครงการ แก่ แกนนำ  ๖ พื้นที่นำร่อง
ซี่งประกอบด้วย
00
Advertisements
March 9, 2011

โต๊จีนยูนนาน งานแต่งงาน ของพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่

ทานอาหารโต๊จีนยูนนาน งานแต่งงาน ของพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่

ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแต่งงานของลูกสาวท่านอีหม่ามสมชาย เชิงคำ อีหม่ามแห่งมัสยิดไทเป ใต้หวัน ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านเคยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนจิตต์ภักดีของมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่วันนี้ ลูก ๆ เป็นหนุ่มเป็นสาวกัน แล้ว ก็แยกย้าย ออกเรือน กัน ไป หมดห่วง สมหวัง  ของพ่อแม่  ส่วนชีวิต หลังจากนี้ จะดำเนินต่อไปยังไงก็อยู่ที่สองคน ที่ต้องเริ่มปรับตัว พร้อม ๆ กันทั้งฝ่าย ในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการให้อภัย และอดทน สองคำนี้ น่าจะเป็นหลักในการครองเรือนไ้ด้ดีที่สุด

read more »

March 9, 2011

จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์มช. และชุมชนบ้านวัดเกต ร่วมพูดคุย สร้างชุมชนแบบองค์ร่วม

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์มช. และชุมชนบ้านวัดเกต ร่วมพูดคุย สร้างชุมชนแบบองค์ร่วม

เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ี พิพธภัณฑ์ วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับแกนนำ ในชุมชม โดย จังหวัด เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เมืองน่าอยู่แบบองค์รวม โดยมีการคัดเลือก ๖ ชุมชนในจังหวัด เชียงใหม่  และ ชุมชนวัดเกตเป็น ๑ ใน หก ของชุมชน โดยมี อาจารย์ สิทธินัฐ   คณะบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาเชียงใหม่ เป็นประธานในการ พูดคุย โดยพอสรุปได้ว่า การพัฒนา ที่ผ่านมามักจะเป็นการพัฒนา จากบนสู่ล่าง หมายถึง จากส่วนกลาง ภาครัฐสู่้ประชาชน อยากจะสร้างแนวคิด ให้ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ คิด ได้จัดการชุมชนด้วยตนเอง มีแผนแม่บทของชุมชนเอง และภาครัฐ เป็นผู้สนับสนุน โดยการสร้างทีม รวมทีมให้เป็น หนึ่งเีดียว โดย อาจมี ในส่วนของภาครัฐ อาทิ พัฒนาชุมชนเทศบาล วัฒนธรรม แม่โจ้ มช. มาร่วมคิด กับชุมชน โดยมีชุมชน เป็นทีมทำงาน  ซึ่ง รายละเอียด ต่าง ๆ ในการ ทำงาน อย่างไรนั้น ทาง คณะทำงาน โครงการได้เสนอ ให้ชุมชน คัดเลือกแกนนำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๗  มีนาคม นี้  ที่ โรงแรมดวงตะวัน เซนทรา เชียงใหม  และค่อย ขับเคลื่อนการทำงานในชุมชนต่อไป


read more »

March 9, 2011

กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรื๋องศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้

กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรื๋องศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้

๙ มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  น. ที่ค่ายพิชิต ปรีชากากร  กองพัน ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗   พ.ท. ชายแดน กฤษณสุวรรณ
ผบ.กองพัน ได้จัดให้มี การอบรมความรู้ความ เข้าใจ แก่กำลังพล ที่จะไปประจำการในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้  ในเรื่อง ของ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภาษายาวี  ทั้งนี้ ได้ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้  มี อ.ซอและห์ แสวงศิริผลวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลาม  คุณราชวรา  อับดุลย์บุตร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษายาวี โดยมีน.ท.สมคิด  ลัทธิศักดิ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะ  พ.ต. ธนารักษ์  พรหมสิทธิ์  รองผู้บังคับกองพัน ให้การต้อนรับ

read more »