เชิญร่วมบริจาคโครงการซื้อที่ดินวากัฟ มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

ร่วมบริจาคโครงการซื้อที่ดินวากัฟ มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

เรื่อง ขอรับบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินวะกัฟให้มัสยิด
เรียน พี่น้องมุสลิมที่เคารพทุกท่าน
มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ โดยผ่านทางโรงเรียนจิตต์ภักดี เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือในการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามให้แก่นักเรียนมุสลิมที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้าที่มาจากทั่วทั้งทุกภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเด็กนักเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนฯ ได้ผลิตบุคลากรมุสลิ


ที่มีคุณภาพเพื่อไปเป็นผู้นำทางด้านศาสนาและรับใช้ชุมชนมุสลิมในที่ต่างๆ เป็นจำนวนมากจนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ปัจจุบันโรงเรียนจิตต์ภักดีมีนักเรียนประจำในระดับมัธยมทั้งชายและหญิงที่กำลังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยมีคณะครูและบุคลากรประจำโรงเรียนจำนวน 15 คน นอกจากนั้น มัสยิดฯ ยังได้จัดการศึกษาภาคพื้นฐานที่จำเป็นทางด้านการปฏิบัติศาสนา (ฟัรดูอีน) แก่ เด็กและเยาวชนในชุมชนเป็นจำนวนร่วม 100 คน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และทุกวันตลอดช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อน ควบคู่กับการให้การอบรมจริยธรรมอิสลามแก่ผู้สนใจเข้ารับอิสลามและมุสลิมโดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์  และประการสำคัญ มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ยังได้จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้และหลักธรรมอิสลามอันถูกต้องในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับพี่น้องมุสลิมและเพื่อนต่างศาสนิกครอบคลุมพื้นที่ 4 มัสยิดหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่  นอกจากนั้น มัสยิดอัต-ตักวา และโรงเรียนจิตต์ภักดียังเป็นศูนย์กลางของการประสานงานขององค์กรมุสลิมอื่นๆ ที่มาขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานภาคเหนือของแผนงานเสริมสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)

เนื่องด้วยในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้ชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา เริ่มถูกปิดล้อมจากภาคธุรกิจและกิจการบันเทิงต่างๆ โดยการซื้อที่ดินรุกเข้ามารายรอบชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา ประกอบกับความแออัดของโรงเรียนที่ต้องรองรับเด็กนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี  อีกทั้ง ข้อจำกัดของสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนาเพื่อเพิ่มพูนอีมาน (ความศรัทธา) แก่ เด็ก-เยาวชนมุสลิมและสัปบุรุษโดยทั่วไป รวมทั้งยังมีองค์กรมุสลิมอื่นๆ อีกหลายองค์กรมีความประสงค์จะมาขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนเพื่อเป็นที่ตั้งของสำนักงานในการทำงานด้านศาสนาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมในภาคเหนือ ดังนั้น ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษมัสยิดอัต-ตักวา จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นและมีความเห็นชอบร่วมกันในการซื้อที่ดินด้านอยู่ติดกับบริเวณมัสยิดจำนวน 441 ตารางวา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18 ล้านบาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อให้มัสยิดอัต-ตักวา จะได้สืบสานภารกิจด้านการเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามในภาคเหนือ และจะได้มีพื้นที่บางส่วนในการจัดทำโครงการที่จะทำให้มัสยิดสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553ทางคณะกรรมการมัสยิดฯ จึงได้ทำสัญญาจะซื้อ-จะขายที่ดินดังกล่าวกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อย โดยมีสัปบุรุษของมัสยิดจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยาน โดยคณะกรรมการมัสยิดฯ ได้ชำระเงินซื้อที่ดินก้อนแรกไปเป็นจำนวน 6 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) ในวันทำสัญญา และในส่วนที่เหลืออีก 12 ล้านบาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) จะชำระให้ครบภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา

ดังนั้น ด้วยความตั้งใจและเจตนาที่ดีเพื่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตลอดจนเหตุผลความจำเป็นในการซื้อที่ดินของมัสยิดฯ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษมัสยิดอัต-ตักวา จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะระดมเงินบริจาคภายในชุมชนของเราเองอย่างเต็มที่ในการซื้อที่ดินผืนนี้ให้แก่มัสยิดฯ แต่ก็ยังคงขาดเงินทุนอีกเป็นจำนวนมากในการซื้อที่ดินครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางมัสยิดอัต-ตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าภารกิจของเรานั้นไม่ได้รับใช้แต่เพียงชุมชนมุสลิมของเราเองเท่านั้น หากแต่รับใช้ชุมชนมุสลิมต่างๆ ทั่วภาคเหนือ และชุมชนมุสลิมอื่นๆ ทั่วประเทศตลอดจนชุมชนมุสลิมในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า จีน และไต้หวัน  ดังนั้น คณะกรรมการและสัปบุรุษมัสยิดอัต-ตักวา จึงหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์  (ซ.บ.) ที่จะประทานความช่วยเหลือและให้ความสะดวกในการซื้อที่ดินของมัสยิดฯ ผืนนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  จึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไปได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนซื้อที่ดินให้กับมัสยิดฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์และภารกิจในการสร้างบุคลากรทางด้านศาสนาและการเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนมุสลิมให้เข้มแข็งสืบต่อไป

ในการนี้ทางคณะกรรมมัสยิดอัต-ตักวา ได้จัดแบ่งพื้นที่ดินเพื่อให้ท่านประสงค์ที่จะบริจาคเงินเป็นรายตารางวา ในราคาตารางวาละ 40,000 บาท หรือท่านประสงค์ที่จะบริจาคได้ตามกำลังความสามารถโดยแจ้งบริจาคโดยตรงที่มัสยิดอัต-ตักวา จ.เชียงใหม่ หรือผ่านบัญชีธนาคารอิสลาม สาขาเชียงใหม่ ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มัสยิดอัต-ตักวา เพื่อซื้อที่ดินวะกัฟให้มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่” เลขที่บัญชี 543-1-13378-0

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการและสัปบุรุษมัสยิดอัต-ตักวา ขอดุอาอ์จากเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้โปรดตอบแทนทุกท่านและครอบครัวด้วย ความดีงาม ความมีสันติ และความเมตตาจำเริญ ตลอดจนประทานปัจจัยยังชีพที่ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป อีกทั้งขอให้ท่านและครอบครัวได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า…อามีน

วะบิ้ลลาฮิ เตาฟิก วั้ลฮิดายะฮ์
วัสลามมุอะลัยกุมฯ และขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการและสัปบุรษมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

ผลบุญคุณค่าในการบริจาค

**************************************************************

“(มุฮัมหมัด) เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทาน เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้น และเจ้าจงขอพรให้พวกเขาเถิด เพราะแท้จริงการขอพรของเจ้านั้น ทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขา และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้” (อัล-กุรอ่าน 9: 103)

“บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาทั้งในเวลากลางคืน และกลางวัน ทั้งโดยปกปิด และเปิดเผยนั้น พวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขา ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา และไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขา และทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ(อัล-กุรอ่าน 2: 274)

“และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากซะกาต โดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักตร์ของอัลลอฮฺ ชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างทวีคูณ” (อัล-กุรอ่าน 30: 39)

ท่านมุอาซ บิน จับบาล ได้รายงานว่าท่านร่อซู้ล (ศ.ล.) ได้กล่าวว่า “การบริจาคนั้นจะลบล้างความผิดบาปประดุจดั่งน้ำที่ดับไฟ” (รายงานโดย ท่านอะฮ์หมัด, ติรมีซีย์ และอิบนิ มะญาฮ์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: